Notice & Takedown
Connect with us

Notice & Takedown

Wij doen ons best om de inhoud van onze website zorgvuldig samen te stellen. Indien je desondanks materiaal aantreft waarvan je van mening bent dat dit inbreuk maakt op jouw rechten of waarvan u meent dat dit anderszins onrechtmatig is, kun je bij ons een verzoek indienen om deze informatie van de website te laten verwijderen.

Om jouw verzoek te kunnen behandelen, verzoeken wij je een email naar ons te sturen. Wij streven ernaar uw verzoek binnen 10 werkdagen te behandelen. We wijzen je er graag op dat onvolledige informatie bevat niet in behandeling kan worden genomen.

Notice

Om jouw verzoek zo spoedig mogelijk af te kunnen handelen, dienen wij contact met je op te kunnen opnemen. Wij verzoeken je vriendelijk contact op te door het onderstaand formulier te gebruiken.

Inbreukmakend materiaal

Om jouw verzoek in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij je de ons te mailen en antwoord te geven op de onderstaande vragen:

Vindplaats materiaal?
Toelichting?
Naam van rechthebbende*?
Bewijsstukken?

Om jouw verzoek te kunnen beoordelen, vragen wij je de onderstaande bewijsstukken als bijlage aan jouw verzoek toe te voegen.

Bewijs dat eerder genoemd persoon rechthebbende is ten aanzien van de relevante intellectuele eigendomsrechten:

Bewijs dat sprake is van een inbreuk op jouw rechten of rechten van een persoon die jou heeft gemachtigd om namens hem / haar op te treden:

Door een email te sturen zend je dit naar ons en verzoek je ons de hierboven vermelde informatie van onze website te verwijderen. Daarnaast verklaar je hierbij:

Rechthebbende te zijn van de hierboven vermelde informatie, dan wel door de rechthebbende te zijn gemachtigd om in deze namens hem / haar op te treden.
Dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Takedown

Indien wij jouw verzoek gegrond achten zullen wij de gevraagde informatie verwijderen. Het verwijderen van de informatie impliceert niet dat wij enige aansprakelijkheid erkennen ter zake enig (beweerdelijk) onrechtmatig handelen.